Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni (Gizlilik Sözleşmesi)


7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında, veri sorumlusu sıfatıyla Bitranium Teknoloji A.Ş. ( www.bitrabit.com ) olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.  Bitranium Teknoloji A.Ş. (www.bitrabit.com) olarak, web servis ve dijital kaynaklarımızın herhangi birini kullanan müşterilerimizin veya üçüncü kişilerin ("Kullanıcılar") kişisel verilerinin korunması, bu hususlarda şeffaflık ve karşılıklı güveni tesis etmek önceliğimizdir. Web adresimiz www.bitrabit.com veya uzantıları, bunlarla birlikte ama bunlarla sınırlı olmamak üzere sosyal medya sayfalarımızı ve/veya dijital kanallarımızı ziyaret etmeniz, hizmet ve ürünlerimizi kullanmanız veya destek hizmetlerimizden yararlanmanız veya Bitrabit’i online ve dijital kanallarımız üzerinden ziyaret etmeniz durumunda elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek, daha sonra size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır.
Kişisel verilerinizin temini, işleme amaçları, süresi, hukuki dayanağı ve kişisel verilerinize yönelik haklarınıza ilişkin olarak daha detaylı bilgileri bu amaçla hazırlanan Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. Onaylı veri tabanımızda yer almanız halinde ise, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak tanıtım, pazarlama ve promosyon faaliyetleri yapılması için ileti gönderilebilecektir. Şirketimiz tarafından gönderilen iletileri almak istemiyorsanız, size sunulan reddetme hakkını kullanarak örneğin; “Bitrabit’ten yeni ürün ve hizmet tanıtımına ilişkin herhangi bir eposta almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak, ilgili kanala ait listemizden çıkabilirsiniz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Bu internet sitesinde verilen bilgiler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar. Bitranium Teknoloji A.Ş. (bitrabit.com), bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir. Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Bitranium Teknoloji A.Ş. (bitrabit.com) ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar. Gerek bu internet sitesinden bağlantılar verilen sitelerdeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri Bitranium Teknoloji A.Ş. (bitrabit.com) tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır. Bitranium Teknoloji A.Ş. (bitrabit.com), bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerinin kaydedilmesi, elektronik kanallar üzerinden Şirketimizle gerçekleştirdiğiniz işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi ve mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanması, yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, yetkili otoritelerce öngörülen bilgi ve belge saklama, raporlama, risk izleme, bilgi paylaşımı ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; planlama, istatistik, ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, talep ettiğiniz Şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili, istihbarat, bilgi araştırmaları ve değerlendirmelerinin yapılabilmesi; hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, Şirketimizle gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin tarafınıza karşı tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir. 

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar

Kişisel verileriniz; mevzuatın izin verdiği hallerde mevzuat hükümlerinin bilgi paylaşımına izin verdiği/ bilgi paylaşımını zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlar, resmi kurumlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız proje/program ortağı kuruluşlara, yurt içi /yurt dışı kuruluşlara, destek ve danışmanlık hizmeti aldığımız kuruluşlara ve bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz; Başvuru formu, Genel Merkezimiz, fiziki ortamlar, internet sitesi, mobil ve dijital uygulamalar, internet işlemleri, SMS kanalları, hizmet aldığımız kuruluşlar ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı, görüntülü veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. 

Haklarınız

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 
d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, 
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masraflar, Kanun’un “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep edilebilecektir.