SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ (AML) ve TERÖRİZMİN FİNANSMANININ
(CTF) ÖNLENMESİ İLE MÜŞTERİNİ TANI (KYC) POLİTİKASI

GİRİŞ


ŞiRKET: Bitranium Teknoloji Anonim Şirketi ve/veya tescilli markası Kripto Varlık İşlem Platformu (“bitrabit.com”), Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak kurulmuş ve ticari faaliyetlerini yasalara tam uygunluk çerçevesinde sürdüren bir kripto varlık platformu ve finansal kuruluştur. Bitranium Teknoloji A.Ş. (bitrabit.com), suç gelirlerinin aklanması (AML) ve terörizmin finansmanın (CTF) önlenmesi hakkında yürürlükte bulunan, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uygun faaliyette bulunmayı bir yükümlülük olarak kabul etmektedir. İşbu “Suç Gelirlerinin Aklanmasının  ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ile Müşterini Tanı (KYC) Politikası (POLİTİKA) uluslararası standartlar ve tabi olduğu 5549 sayılı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun", 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" ve bu kanunlar uyarınca hazırlanan yönetmelikler ile tebliğler esas alınarak hazırlanmıştır. Bitranium Teknoloji A.Ş. (bitrabit.com), uluslararası standartlara, yasal düzenlemelere, yetkili kurum ve kuruluşların talimatlarına uyum sağlamak amacıyla, işbu POLİTİKA'yı her zaman değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. 

  TANIMLAR
1-)İtibari Para : Bir hükûmet kararına dayalı çıkartılan, altında imzası olan yere ve bu yerin düzenlediği kâğıdın taklit edilemeyeceğine güven üzerine kurulmuş, mal ve hizmet alışverişi için kullanılan parayı ifade eder.
2-)Kripto Varlık : Herhangi bir hükûmet, merkez bankası, kredi kuruluşu ya da elektronik para kuruluşu tarafından ihraç edilmemiş, merkeziyetsiz, otonom ve büyük ölçüde kontrolsüz, bireyler arası küresel bir ağ (blockchain) üzerinde kayıtlı tutulan, anonim bir güvene dayalı olarak alınıp satılabilen, aktarılabilen, ödeme veya yatırım amacıyla kullanılabilen, altın veya gümüş gibi emtialar tarafından desteklenmediği için karşılıksız, değeri serbest piyasada oluşan, kriptografi yöntemi ile şifrelenmiş sanal varlığı ifade eder.
3-)Kullanıcı : bitrabit.com’un sunduğu hizmetlere erişmek için bitrabit.com’a ait web sitesi veya mobil uygulamalar üzerinden hesap açan gerçek kişiyi ifade eder.
4-)Platform : Kripto varlık alım-satım, kripto varlık ve itibari para yatırma-çekme işlemlerinin gerçekleştirildiği web siteleri, mobil uygulamalar ve API’lerdir.
5-)Riskli Ülkeler : Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yeterli düzenlemelere sahip olmayan, bu suçlarla mücadele konusunda işbirliği yapmayan veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yetkili uluslararası kuruluşlarca (FATF, OECD/IMF vb) riskli olduğu kabul edilen ülkeleri ifade eder.
6-)Şüpheli İşlem : bitrabit.com nezdinde veya bitrabit.com aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, bu kapsamda terör eylemleri için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halidir.

  Bitrabit.com YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1-) Müşterini Tanı (KYC) Yükümlülüğü
Suç gelirlerinin aklanması (AML) ve terörizmin finansmanın (CTF) önlenmesine ilişkin yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için öncelikle “Müşterini Tanı” (KYC) prosedürünün uygulanması gereklidir.      Bu yönde kullanıcıların aşamalı olarak çeşitli yöntemlerle kimlikleri tespit edilecek, mümkün olduğunca elde edilen kimlik bilgilerinin doğruluğu ve güncelliği sağlanacaktır. 

Bu kapsamda;

Bitrabit.com Platformu Kullanıcılarından;
1. Seviye Hesap: Kimlik bilgileri NVİ sisteminden doğrulanan, e-posta adresini ve GSM numarasını doğrulamış kullanıcı hesapları.

2. Seviye Hesap: Selfie (özçekim) fotografı ve kimlik belgeleri sistem tarafından kontrol edilerek doğrulanan kullanıcı hesapları.


Alınan bu bilgiler Bitranium Teknoloji A.Ş. (bitrabit.com’un) ’’Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’’ kapsamında işlenir ve korunur. Yine alınan bilgiler, kullanıcının müteakip işlemlerinde veya bitrabit.com’un gerekli gördüğü hallerde doğrulanır ve/veya güncellenir. Bitrabit.com’a ait platformda her kullanıcının yalnızca bir hesabı olabileceğinden, Bitrabit.com’un, kullanıcının başkası hesabına hareket edip etmediğini araştırma, hesabına hareket edilen kişiyi (gerçek faydalanıcıyı) tespit etme amacıyla kullanıcıdan ayrıca bilgi ve belge isteme hakkı bulunmaktadır. Bitrabit.com, kullanıcının karmaşık ve olağan dışı büyüklükteki işlemleri ile görünürde makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlerine mümkün olduğunca çok dikkat gösterir. Bu yönde talep edilen işlemin amacı hakkında bilgi isteyebilir. Kullanıcının durumu ve kullanıcı tarafından gerçekleştirilen işlemlerin; kullanıcının mesleği, ticari faaliyetleri, iş geçmişi, mali durumu, risk profili ve fon kaynaklarına dair bilgiler ile uyumlu olup olmadığı sürekli iş ilişkisi kapsamında, devamlı olarak izlenir ve kullanıcı hakkındaki bilgi, belge ve kayıtlar güncellenir.

Yüksek Riskli olarak Kabul edilen kişiler: 
+ Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında yetkili kuruluşlar tarafından yayımlanmış olan kara listelerde (OFAC, OECD, FATF, INTERPOL, AB, BM ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili kurumları tarafından yayımlanan listeler vb.) yer alan kişiler.
+ Talep edilen bilgi ve belgeleri vermekten kaçınan kişiler.
+ İsimsiz veya rumuz ile hesap açmak isteyen kişiler.
+ Daha önce elde edilen kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe duyulması nedeniyle kimlik tespiti ve teyidinin tekrar yapılması istendiği halde bu talebi yerine getirmeyen kişiler.
+ Bitrabit.com tarafından hesabı iptal edilmiş, askıya alınmış veya hesap açmaktan men edilmiş kişiler.
+ Riskli ülkelerdeki kişiler.
+ Siyasi nüfuz sahibi kişiler veya siyasi nüfuz sahibi kişilerle irtibatlı kişiler. Bitrabit.com, yüksek riskli olarak kabul ettiği kişilerle ilgili aşağıda sayılan ilave tedbirleri alabilir:
+ Kişinin kendisi hakkında ilave bilgi isteyebilir.
+ İş ilişkisinin mahiyeti hakkında ilave bilgi isteyebilir.
+ Kimlik bilgilerinin daha sık güncellenmesini isteyebilir.
+ İşleme konu mal varlığının ve kullanıcıya ait fonların kaynağı hakkında mümkün olduğu ölçüde detaylı bilgi isteyebilir.
+ İşlemin amacı hakkında bilgi isteyebilir.
+ İş ilişkisine girilmesini, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesini ya da işlemin gerçekleştirilmesini üst seviyedeki görevlinin onayına bağlayabilir.
+ Uygulanan kontrollerin sayı ve sıklığını artırmak ve ilave kontrol gerektiren işlem türlerini belirlemek suretiyle iş ilişkisini sıkı gözetim altında tutabilir.
+ Sürekli iş ilişkisi tesisinde ilk finansal hareketin, kişinin tanınmasına ilişkin esasların uygulandığı bir başka finansal kuruluştan yapılmasını zorunlu tutabilir. Bitrabit.com, yüksek riskli kişilerin hesap açma isteklerini her durumda reddedebilir, kendisine ait platformu kullanmalarını engelleyebilir ve ilişkisini sona erdirebilir, kimlik tespitini yapamadığı veya kullanıcının işleminin amacı hakkında yeterli bilgi edinemediği veya gerekli gördüğü durumlarda kendisinden talep edilen işlemi gerçekleştirmez. Daha önce elde ettiği kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe duyduğu ve/veya bu bilgilerin güncellemesini yapamadığı durumlarda da kullanıcı ile olan ilişkisini sona erdirir.

Bitrabit.com, mevzuat değişikliklerine uyum sağlamak ve/veya yetkili kamu kurum ve kuruluşların talimatları doğrultusunda her zaman müşterini tanı (KYC) prosedürlerinde değişiklik ve/veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

Müşteri Olarak Kabul Edilmeyecek Kişiler:
Suç gelirlerinin aklanması ile mücadele kapsamında riski azaltmak amacıyla aşağıda sayılan profile sahip kişilerin müşteri olarak kabulü mümkün değildir.
1. Gerçek kimliğinden farklı bir ad altında işlem yapmak isteyen, müşteri tanıtıcı bilgi ve formlarını doldurmaktan kaçınan, bu konuda isteksiz olan veya yanıltıcı, teyit edilemez bilgiler veren kişi ve kurumlar müşteri olarak kabul edilmez.
2. Suç̧ gelirleriyle mücadele kapsamında görevli resmi kuruluşlarca yayımlanmış̧ listelerde yer aldığı belirlenen kişi ve kurumlar müşteri olarak kabul edilmez.
Müşteri ilişkisinden sonra bu konuda olumsuzlukları tespit edilen kişilerin kullanıcı sözleşmesi feshedilir.
3. Bahis ve kumarla bağlantılı kullanıldığı tespit edilen hesapların sahiplerinin kullanıcı sözleşmesi feshedilir ve yeniden müşteri olarak kabul edilmez.
4. 5549 ve 6415 sayılı kanunda düzenlenen suçlar başta olmak üzere suç işlediğinden şüphe duyulan kişiler müşteri olarak kabul edilmez.

2-) Şüpheli İşlemlerin Bildirimi, Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü
Şüpheli işlemler, Bitraniım Teknoloji A.Ş. (bitrabit.com)’un kanuni temsilcileri tarafından, mümkün olduğunca elde edilen bilgi ve belgelerle birlikte yetkili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Şüpheli işlem bildiriminde herhangi bir para sınırı söz konusu değildir. Yapılan veya yapılacak bildirim ile ilgili işleme taraf olan kişi de dâhil başka kimseye önceden bilgi verilmez. Bitrabit.com şüpheli işlem olarak bildirdiği işlemi, hiçbir gerekçe göstermeksizin askıya alabilir, işlemi gerçekleştirmekten imtina edebilir veya yetkili kurum veya kuruluşların isteyeceği gerekli tedbirleri alabilir. Bitrabit.com, yetkili kurum ve kuruluşların isteği üzerine kendisinden taleb edilecek her türlü bilgi ve belgeyi geciktirmeksizin verecektir.

3-) Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü
Bitrabit.com, her türlü ortamdaki, benimsediği yükümlülüklerine ve işlemlere ilişkin belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları ise son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin belge ve kayıtları son işlem tarihinden itibaren 10 yıl süre ile muhafaza edecek ve istenmesi halinde yetkililere ibraz edecektir. Kullanıcılar ve kullanıcı işlemleri ile ilgili bilgi, belge ve kayıtların gizliliği konusunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli önlemler alınır ve özenle uygulanır.

4-) Kurum İçi Eğitim
Suç̧ gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede Bitrabit.com çalışanlarının yasal ve idari yükümlülükleri tam olarak bilinmesi önem arz etmektedir. İşbu sebeple, ulusal ve uluslararası alanda suç̧ gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yer alan resmi ve mesleki kurumların yaptığı düzenlemelerden ve bilgilendirmelerden, eğitim amaçlı materyallerden faydalanılarak, basta yöneticiler olmak üzere tüm çalışanların yeterli bilgiye sahip olması için gerekli tedbirler alınır.

  5-) İzleme, İç Denetim ve Raporlama
Riskli işlemlerin tespiti ve sorumluluğun ifası noktasında izleme azami öneme sahiptir. Bu bilinci eğitimlerle geliştirmeye çalıştığımız personeller aracılığı ile izleme faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz. Periyodik olarak yapılan denetimlerle iç denetim mekanizmasını oluşturduğu raporlar Yönetim Kuruluna ve Uyum Görevlisine sunulmaktadır.