Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Bitranium Teknoloji Anonim Şirketi İnternet Sitesi (Aydınlatma Metni)

Değerli Kullanıcılarımız, Bitranium Teknoloji A.Ş. (www.bitrabit.com) olarak Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, işlenmesi, aktarılması, işleme süresi ve söz konusu kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşbu İnternet Sitesi KVK Aydınlatma Metni ("Aydınlatma Metni"), bitrabit.com olarak veri sorumlusu sıfatıyla KVK mevzuatından kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bitranium Teknoloji Anonim Şirketi (Şirketimiz" veya "Bitrabit") olarak, resmi internet sitemiz olan www.bitrabit.com adresi üzerinden elde ettiğimiz sizlere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine ("KVK Mevzuatı") uygun olarak işlenmesi ve korunması için gereken duyarlılığı göstermekteyiz. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri ve ilgili düzenlemeler gereği (KVKK Düzenlemeleri) kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak nitelendirilmekte ve Veri Sorumlusu sıfatıyla BİTRABİT tarafından aşağıda açıklandığı kapsamda ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar dahilinde işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hangi Yollarla Elde Ediyor ve İşliyoruz? Kişisel verileriniz; Genel Merkezimiz, fiziki ortamlar, internet sitesi, mobil ve dijital uygulamalar, internet işlemleri, SMS kanalları, hizmet aldığımız kuruluşlar ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı, görüntülü veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Şirketimiz tarafından www.bitrabit.com adresini ziyaret etmenizle birlikte başta trafik verileriniz olmak üzere aşağıda belirtilen kişisel verileriniz beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Kişisel Veriniz Şirketimize Ulaştığı Ortam İşletme Amacımız/Amaçlarımız Hukuki Sebep
TCKN, ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, ana-baba adı, medeni hal, fotograf, e-posta adresi, telefon numarası, ikamet adresi, diğer iletişim bilgileriniz www.bitrabit.com Bitrabit sitesine üyeliğinizi sağlamak ve bilgilerinizi doğrulamak. Hesabınızın onaylanmasını sağlamak. Üye ile sözleşmenin kurulması ve ifası.
Ad, soyad, e-posta adresi, mesaj konusu, mesaj içeriği www.bitrabit.com Siteye üyeliğinizi sağlamak, Şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlere erişim sağlamak, Bitrabit'e ilişkin soru ve taleplerinizi bizlerle paylaşabilmenizi sağlamak, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek. Sağlanan hizmetin bir parçası olarak müşterilere ve potansiyel müşterilere internet portalından bilgi sağlama faaliyetinin ifası ve bununla bağlantılı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
Banka IBAN bilgileri www.bitrabit.com Türk Lirası işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlamak. Müşteri (üye) ile alım/satım sözleşmesi kurulması ve ifası.
Tarayıcınız, işletim sisteminiz, IP adresiniz, lokasyon bilgileriniz, cihaz bilgileriniz, web trafik bilgileriniz, www.bitrabit.com 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek. İşleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmüş olması ve bununla bağlantılı hukuki yükümlüklerin yerine getirilmesi.

2. Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Kişiler ve Paylaşım Amacı

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup Bitrabit' in denetimindedir.

2.1. Paylaşımlarımız

İşbu Aydınlatma Metni'nde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla çözüm ortaklarımız olan dış hizmet sağlayıcıları ( IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, yedekleme ve kurtarma uzmanları, bankalar, yatırım kuruluşları, özel finans kurumları, ödeme sistemleri kuruluşları, kart kuruluşları, elektronik para kuruluşları, diğer finansal kuruluşlarla vb.) ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız. Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum, kuruluşlar ve yargı makamları ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız.

3. Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Muhafazası ve İmhası

Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir hassasiyete sahiptir. Bitrabit bu doğrultuda, işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen siz ziyaretçilerimize ait kişisel verileri başta KVK mevzuatı olmak üzere Şirketimizin KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası'na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak işlemektedir.

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her şekilde yasal düzenlemelerde veya ilgili kişinin talebi halinde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamız doğrultusunda kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Şirketimiz'in fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nu olaydan haberdar olduktan sonra 48 saat içerisinde bilgilendirir.

4. Bilgi Edinme Hakkınız

KVK Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVK Kanunu'nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVK Kanunu'nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.
Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak, Maslak mah. Maslak Meydan sk. No:3/85 Veko Giz Plaza Sarıyer - İstanbul adresine yazılı olarak kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya noter kanalıyla veya; ilgili kişi tarafından Bitrabit'e daha önce bildirilen Bitrabit'in sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimizin kvkk@bitrabit.com adresine KVKK'nın 13. maddesi ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in başvuru usulünü düzenleyen 5.maddesine uygun şekilde iletebilirsiniz. E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz. Şirketimiz, usulüne uygun olan başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebiniz kabul edilecek veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilecek olup, cevabımız yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir. İşbu Aydınlatma, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuatına uyum sağlamak amacıyla düzenli olarak güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için sitemizi takip etmenizi rica ederiz.